Dr. sc. Neven Šimac

Sud časti

Dr. sc. Neven Šimac maturirao je na Klasičnoj gimnaziji 1962. godine. Na zagrebačkom
Pravnom fakultetu nakon diplome i postdiplomskog studija kaznenopravnih znanosti te
četverogodišnjih studija u Parizu, 1971. godine započinje sveučilišnu karijeru kao asistent na
katedri kaznenog postupovnog prava. Međutim, nakon pada „hrvatskog proljeća“ uhapšen
je, gubi posao i odlazi u Francusku. Od 1972. do 1995. radi u francuskom Ministère de
l’Equipement, zatim, od 1995. do 1999. kao konzultant u svezi sa zajmom EBRD za Hrvatsku i
programom PHARE za BiH. Od 2000. godine savjetnik je ministarstava Češke, Poljske Litve i
Letonije oko institucionalne i pravne prilagodbe Europskoj uniji, a od 2002. radi na praćenju
više zajmova Europske investicijske banke Hrvatskoj.
Za studijskog boravka u Parizu (1966.-71.) završio je postdiplomske studije političkih
znanosti te strani ciklus državno-pravnih znanosti na Ecole nationale d’administration (ENA).
Doktorat Sveučilišta Paris-2 stekao je s temom „Europska konvencija o pravima čovjeka i
Francuska“. S akademikom Mirkom Draženom Grmekom i profesorom Markom Gjidarom
koautor je knjige „Etničko čišćenje – povijesni dokumenti o jednoj srpskoj ideologiji“, izdane
u Parizu i prevedene na hrvatski. Autor je još 4 knjižice: „Abeceda demokracije“ (1999.),
„Protiv korupcije“ (2000.), „Izazovi i zamke globalizacije“ (2001.) i „Europski principi javne
uprave“ (2002.). Autor je brojnih članaka u francuskim, hrvatskim i BiH novinama i
časopisima.
Od 2001. do 2007. predaje kolegije Europska zaštita prava čovjeka i Europski upravni prostor
na postdiplomskim Europskim studijima i studijima Javne uprave u Zagrebu u organizaciji
sveučilišta Paris-2 i Zagrebačkog sveučilišta. Na dobrovoljnoj osnovi vodi niz seminara o
pravu i programima EU u Ministarstvu za europske integracije, u Ministarstvu za promet te u
Saboru RH. Na istoj osnovi vodi seminare i radionice o europskim integracijama, o europskoj
zaštiti ljudskih prava, o predpristupnim programima EU, o javnoj upravi, o korupciji…
novinarima lokalnih radio postaja, funkcionarima lokalnih samouprava te studentima i
učenicima završnih razreda gimnazija u okviru programa Obrazovanja za javnu zauzetost.
S profesorom Gjidarom osnivač je i predsjednik Centra za europsku dokumentaciju i
istraživanja Robert Schuman (Zagreb & Split). Od 2004. godine član je koordinacijske skupine
pokreta i udruga socijalnih kršćanskih, IXE – Inicijative kršćana za Europu, od 2006. član je
Komisije Iustitia et Pax Hrvatske biskupske konferencije, a od 2007. jedan od organizatora
Hrvatsko-francuskih pravnih i upravnih dana, koji se u rujnu svake godine održavaju u Splitu.