Statut

TEMELJEM ČL. 13. ZAKONA O UDRUGAMA (“NARODNE NOVINE”, BR. 74. 2014.), SKUPŠTINA HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK – ZAGREB NA SJEDNICI ODRŽANOJ 11. SVIBNJA 2022. GODINE, DONIJELA JE

S T A T U T
HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK – ZAGREB

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište, djelatnosti, unutarnji ustroj, te druga pitanja važna za djelovanje Hrvatskog kulturnog društva Napredak – Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo).

Društvo je neprofitna, nepolitička udruga koja okuplja sve one koji žele pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Društvo je upisano u registar udruga pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Društvo je pravna osoba.

II. Naziv

Članak 2.

Naziv Društva glasi: HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK – ZAGREB.

Skraćeni naziv Društva glasi: HKD Napredak – Zagreb.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Društvo rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION NAPREDAK – ZAGREB, te skraćenu inačicu toga naziva koja glasi: CCA Napredak – Zagreb.

III. Zastupanje

Članak 3.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik i dva dopredsjednika Društva.

IV. Sjedište

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Bogovićeva 1.

V. Znak i pečat

Članak 5.

Društvo ima znak koji se sastoji od četiri crvena kvadrata od kojih su tri poredana dijagonalno, na način da je krajnji lijevi kvadrat na najnižem mjestu, a krajnji desni na najvišem mjestu, dok četvrti kvadrat gornjim lijevim vrhom dodiruje donji desni vrh srednjeg kvadrata u dijagonali. Desno od crvenih kvadrata, slovima plave boje, u gornjem je redu upisan tekst «HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO» a u donjem redu, većim slovima upisane su riječi «NAPREDAK – ZAGREB»:

Pečat Društva ovalnog je oblika, dužine 40 mm, a širine 25 mm. U sredini pečata je većim slovima upisana riječ „NAPREDAK”. Uz rub gornjeg oboda manjim slovima ispisane su riječi „ Hrvatsko kulturno društvo”, a uz rub donjeg oboda ispisana je riječ „ZAGREB”.

Pečat čuva i ovlašten je rabiti ga predsjednik Društva i drugi članovi Društva koje on ovlasti.

VI. Javnost rada

Članak 6.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva osigurava se putem:

 • sredstava javnog informiranja
 • elektroničkom poštom, glasnika i/ili web stranice Društva
 • javnošću rada Skupštine i drugih tijela Društva te
 • oglašavanjem na oglasnoj ploči Društva.

Sjednice svih tijela Društva su javne, u mjeri u kojoj to dopušta prostor u kojem se sjednica održava. Sa sjednica tijela Društva javnost se može isključiti odlukom tijela, u cilju zaštite osobnih podataka članova ili zaštite poslovne tajne Društva.

VII. Ciljevi, područja djelovanja i djelatnosti

Članak 7.

Ciljevi za koje se Društvo zalaže su:

– promicanje hrvatske duhovnosti, jačanje nacionalne svijesti, očuvanje i razvijanje svih kulturnih vrednota Hrvata;

– čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskoga jezika – poticanjem njegove uporabe u obitelji, javnom i kulturnom životu, gospodarskom životu i sredstvima javnog priopćavanja;

– suradnja sa znanstvenim, kulturnim, vjerskim, odgojno-obrazovnim, gospodarskim institucijama, organizacijama i društvima radi promicanja kulture života svih članova Društva bez obzira da li se nalaze u zemlji ili inozemstvu.

Članak 8.

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, znanosti, obrazovanje i istraživanja te kulture i umjetnosti.

Članak 9.

Ciljeve utvrđene člankom 7. Društvo će postizati obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 • pomaganjem učenika i studenata u školovanju, te znanstvenom i umjetničkom usavršavanju u zemlji i inozemstvu;
 • pomaganjem znanstvenika i umjetnika;
 • izdavanjem stalnih i povremenih publikacija i knjiga iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu;
 • praćenjem odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, te zalaganjem za sudjelovanje u kreiranju i ostvarivanju njihovih programa;
 • širenjem i njegovanjem opće kulture u narodu i skrbi za kulturni i gospodarski napredak;
 • osnivanjem knjižara, knjižnica, čitaonica, medioteka i klubova sukladno zakonu;
 • osnivanjem pjevačkih, glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, planinarskih, ekoloških i drugih skupina;
 • organizacijom priredbi Društva i drugih scenskih izvedbi članova Društva;
 • organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova;
 • organiziranjem povremenih i stalnih tribina Društva;
 • organizacijom tečajeva za kulturno prosvjećivanje;
 • suradnjom s vjerskim ustanovama u odnosu na promicanje duhovnih i moralnih vrednota, kao sastavnicama kulture;
 • razvijanjem suradnje s drugim sličnim društvima;
 • uspostavom neposredne suradnje s kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i gospodarskim institucijama i organizacijama;
 • skrbi za nacionalnu i kulturnu svijest Hrvata izvan domovine;
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći;

VIII. Suradnja

Članak 10.

Društvo može surađivati sa srodnim organizacijama u Republici Hrvatskoj te organizacijama i pojedincima u inozemstvu, isključivo na temelju programskih smjernica iz članka 7. ovoga Statuta.

Društvo se može udružiti u zajednicu ili savez srodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Društvo se može učlaniti u međunarodne udruge i druge slične organizacije.

IX. Članovi

Članak 11.

Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba u skladu sa zakonom pod jednakim uvjetima propisanim Statutom koja prihvaća ciljeve Društva.

Pristup u Društvo je dragovoljan.

Članovi mogu biti:

 • redoviti
 • počasni i
 • dobrotvori

Društvo vodi popis članova. Popis članova je u elektronskom i pisanom obliku.

Popis članova sadržava ove podatke: ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedište, datum i mjesto rođenja, OIB, zanimanje i stručna sprema, zaposlenje, kontakt (telefon/mobitel, fax, e-mail i dr.), kategorija članstva, datum učlanjenja, datum prestanka članstva.

IX.1. Redoviti članovi

Članak 12.

Redoviti član Društva može postati svaka osoba koja prihvaća Statut i podupire temeljne ciljeve Društva. Zahtjev za primitak u članstvo podnosi se tajniku Društva koji o tome donosi odluku.

Uz zahtjev se dostavlja pristupnica s podacima iz čl. 11. Statuta osim kategorije članstva, datuma učlanjenja i datuma prestanka članstva.

Protiv odluke tajnika Društva kojom se odbija zahtjev za primitak u redovito članstvo može se, u roku od 15 dana od dana primitka pisanog otpravka takve odluke, izjaviti prigovor Upravnom odboru. Odluka Upravnoga odbora je konačna.

Redoviti članovi Društva plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

IX.2. Počasni članovi

Članak 13.

Počasni član je osoba koja je svojim radom stekla osobite zasluge za doprinos u radu Društva.

Počasne članove u članstvo prima Skupština na prijedlog Upravnoga odbora.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu i ne mogu biti birani u tijela upravljanja Društva.

IX.3. Članovi dobrotvori

Članak 14.

Članom dobrotvorom postaje osoba koja Društvu daruje ili nasljedstvom ostavi imovinu u minimalnoj vrijednosti koju odredi Skupština Društva.

Člana dobrotvora predlaže Upravni odbor, a proglašava Skupština Društva.

Članovi dobrotvori ne plaćaju članarinu i ne mogu biti birani u tijela upravljanja Društva.

IX.4. Prava, dužnosti i stegovna odgovornost članova

Članak 15.

Članovi Društva imaju jednaka prava i obveze, osim izuzetaka utvrđenih ovim Statutom.

Prava članova Društva su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva, osim počasnih članova i dobrotvora
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Društva i da o zauzetom stavu budu obavješteni.

Dužnosti i odgovornosti članova Društva su:

 • da rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva;
 • da štite ugled Društva;
 • da uredno plaćaju članarinu;
 • da poštuju Statut Društva i da poštuju odluke tijela Društva.

IX.5. Prestanak članstva

Članak 16.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • istupanjem,
 • brisanjem
 • isključenjem.

Članstvo prestaje istupanjem na temelju pisane izjave člana.

Član može biti brisan ako najkasnije do kraja godine ne plati članarinu za tu godinu.

Član može biti isključen iz članstva ako krši odredbe Statuta Društva, namjerno zanemaruje ili se odbija pridržavati odluka tijela upravljanja Društva, ili ako narušava ugled Društva.

Odluku o stegovnoj odgovornosti, brisanju ili isključenju donosi Upravni odbor i obavezno je dostavlja članu u pisanoj formi.

Protiv odluke Upravnog odbora o brisanju ili isključenju član može, u roku od 15 dana od dana primitka pisanog otpravka takve odluke, podnijeti prigovor Skupštini Društva, koja će o njemu odlučiti na prvoj sljedećoj sjednici. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke. Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.

X. Imovina i financiranje

Članak 17.

Imovinu Društva čine pokretna i nepokretna imovina Društva, imovinska prava, novčana sredstva koja Društvo stekne uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, od vlastite imovine, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva, financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga imovina stečena u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Društvo samostalno raspolaže sredstvima koja ostvari u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Dobit koju ostvari, Društvo može utrošiti samo u svrhu ostvarivanja cilja iz članka 7. ovoga Statuta.

O raspolaganju imovinom i sredstvima odlučuje Upravni odbor.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 19.

Isprave kojima se raspolaže imovinom i sredstvima Društva potpisuje predsjednik Društva, a dopredsjednik Društva ili bilo koji član Upravnog odbora ako ih predsjednik Društva za to ovlasti u pisanoj formi.

XI. Unutarnje ustrojstvo Društva

Članak 20.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Društva u cilju ostvarivanja djelatnosti utvrđene člankom 8. ovog Statuta i godišnjeg plana i programa rada.

Unutarnjim ustrojstvom Društva povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu ostvarivanja djelatnosti te rad Društva.

O Unutarnjem ustrojstvu i načinu obavljanja djelatnosti odluku donosi Upravni odbor Društva.

Članak 21.

Tijela upravljanja i dužnosnici Društva su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Predsjednik i dopredsjednici Društva

 • Tajnik
 • Rizničar i
 • Sud časti

Tijela Društva mogu pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova tijela, a odluke donose natpolovičnom većinom nazočnih, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

Iznimno, za slučaj da se na Skupštinu ne odazove broj članova koji čine kvorum sukladno odredbi prethodnog stavka, pola sata nakon vremena za koje je sazvana Skupština, Skupština će donositi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

XI.1. Skupština

Članak 22.

Skupština Društva je najviše tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni redoviti članovi Društva.

Počasni članovi i članovi dobrotvori pozivaju se na sjednicu Skupštine u svojstvu gosta i ne mogu glasovati.

Svaka pravna osoba redovita članica ima u Skupštini jedan glas putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 23.

 • Skupština Društva nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:
 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge opće akte;
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednike Društva tajnim ili javnim glasovanjem o čemu se odlučuje na sjednici Skupštine većinom glasova nazočnih članova;
 • na prijedlog predsjednika Društva bira i razrješava članove Upravnoga odbora, bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
 • usvaja plan i program rada Društva;
 • razmatra i usvaja godišnje izvješće o radu tijela upravljanja;
 • proglašava i prima u članstvo počasne članove i članove dobrotvore Društva;
 • prosuđuje o žalbama na odluke Upravnoga odbora;
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Društva te
 • donosi sve odluke u svezi s radom Društva za koje nije nadležno neko drugo tijelo ili dužnosnik Društva.

Skupština usvaja Statut te njegove izmjene i dopune dvotrećinskom većinom nazočnih.

Administrativne i tehničke poslove za rad Skupštine osigurava Upravni odbor.

Članak 24.

Sjednica Skupštine Društva održava se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje i može biti redovita, izvanredna te izborna.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva.

Predsjednik Društva obvezan je sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži najmanje jedna polovina redovitih članova ili dvije trećine članova Upravnog odbora Društva. Predsjednik Društva dužan je sazvati sjednicu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva predlagača.

Na sjednici sazvanoj temeljem stavka 3. ovoga članka može se raspravljati samo o pitanjima koja su zatražili predlagači.

Ukoliko predsjednik Društva ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 3. ovoga članka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Sjednica Skupštine saziva se najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice s naznakom mjesta i vremena održavanja, prijedlogom dnevnog reda i nužnim materijalima.

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 25.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana (predsjednik Društva i dva izabrana člana). Radno predsjedništvo Skupština bira na početku svoga zasjedanja.

XI.2. Upravni odbor

Članak 26.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i 12 članova koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnoga odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovo birani više puta.

Sjednicu Upravnog odbora saziva se na način propisan čl. 24. Statuta.

Članak 27.

Sjednice Upravnoga odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Upravnoga odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Društva.

Članak 28.

Upravni odbor ima pravo i obvezu da:

 • predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
 • priprema sve materijale o kojima raspravlja Skupština;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • predlaže Skupštini počasne i članove dobrotvore;
 • na prijedlog predsjednika Društva bira i razrješava tajnika i rizničara Društva;
 • skrbi o prikupljanju sredstava za rad Društva;
 • predlaže plan i program rada Društva;
 • donosi opće i pojedinačne akte koji nisu u nadležnosti Skupštine;
 • donosi odluku o brisanju ili isključivanju iz članstva;
 • utvrđuje iznos članarine i upisnine;
 • odlučuje o žalbama iz svoje nadležnosti
 • obavlja i druge poslove vezane uz izvršenje odluka Skupštine.
 • osniva udruge, zaklade, trgovačka društva i druge organizacije u cilju ostvarenja plana i programa društva

Članak 29.

Upravni odbor može osnivati i opozivati stalna ili povremena strukovna povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga ili obavljanje drugih poslova važnih za rad Društvo.

Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno za obavljanje određenih zadaća.

Povjerenstva ili radne skupine imaju voditelja.

Članak 30.

Ako tijekom trajanja mandata član Upravnoga odbora bude razriješen dužnosti, ili dužnost ne može obavljati, Upravni odbor može kooptirati novoga člana iz redova redovitih članova Društva.

Novog člana Upravnog odbora predlaže predsjednik Društva, a odluku o tome donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova.

Kooptirani član nastavlja mandat člana kojega zamjenjuje.

Upravni odbor može kooptirati najviše 3 člana tijekom trajanja jednog mandata.

Kooptirane članove mora potvrditi Skupština na prvoj narednoj sjednici.

XI.3. Predsjednik Društva

Članak 31.

Predsjednik Društva organizira i rukovodi poslovanjem Društva.

Mandat predsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

Predsjednik Društva ima sljedeća prava i dužnosti:

 • zastupa i predstavlja Društvo;
 • odgovoran je za zakonitost rada Društva;
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana;
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine i Upravnog odbora;
 • saziva i predsjedava sastancima Upravnog odbora;
 • dostavlja Zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela Društva;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Društva.

Po potrebi predsjednik može predložiti Upravnom odboru da neke od njegovih dužnosti i prava povjeri nekom od članova Upravnog odbora.

XI.4. Dopredsjednici Društva

Članak 32.

Dopredsjednici Društva zamjenjuju predsjednika Društva u slučaju njegove odsutnosti ili ako je predsjednik onemogućen obavljati dužnost.

Mandat dopredsjednika Društva traje dvije godine i može biti ponovno izabran.

XI.5. Tajnik i Rizničar Društva

Članak 33.

Tajnika Društva bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Društva.

Mandat tajnika Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.

Dužnost tajnika u pravilu se obavlja volonterski, ali temeljem odluke Upravnoga odbora dužnost tajnika može se ustrojiti i kao plaćeno radno mjesto.

Tajnik Društva obavlja sljedeće poslove:

– priprema nacrte akata za sjednicu Skupštine i Upravnoga odbora;

– vodi zapisnik na sjednici Skupštine i Upravnog odbora;

– vodi popis članstva;

– izdaje članske iskaznice članovima Društva;

– skrbi o arhivi Društva; i

– obavlja druge administrativne poslove koje mu povjeri predsjednik Društva.

Tajnik vodi brigu o provedbi odluka i zaključaka upravnih tijela, o čemu ih redovito informira na sjednicama.

Članak 34.

Rizničara Društva bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Društva.

Mandat rizničara Društva traje dvije godine i može biti ponovo izabran.

Rizničar Društva prikuplja prihode i obavlja druge poslove u svezi s financijskim poslovanjem.

XI.6. Nadzorni odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od dvije godine, a mogu biti izabrani više puta.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Na Nadzorni odbor na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 23. stavak 6. Statuta.

Nadzorni odbor može kooptirati najviše 2 člana tijekom trajanja jednog mandata.

Kooptirane članove mora potvrditi Skupština na prvoj narednoj sjednici.

Članak 36.

Nadzorni odbor skrbi da se rad Društva obavlja u skladu sa Statutom te vodi brigu o financijskom i materijalnom poslovanju Društva i o tome izvještava Skupštinu Društva.

Ako član smatra da je Društvo povrijedilo statut ili drugi akt Društva može na to upozoriti Nadzorni odbor pisanim putem i zahtjevati da se nepravilnosti otklone.

Nadzorni odbor upozorenje mora razmotriti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako se nepravilnosti ne otklone u daljnih 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu radi zaštite svojih prava.

Sva tijela upravljanja i dužnosnici Društva dužni su članovima Nadzornog odbora omogućiti uvid u opće akte, donesene odluke te financijsku i drugu dokumentaciju Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora ili član koji ga zamjenjuje nazoči sjednicama Upravnog odbora

XI.7. Likvidator Društva

Članak 37.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postopka upisuje u ragistar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz ragistra udruga.

XI.6. Sud časti

Članak 38.

Sud časti rješava sporove i sukob interesa u Društvu. Sud časti čine 3 člana koje bira Skupština na mandat od dvije godine i koji mogu biti ponovno izabrani. Članovi Suda biraju predsjednika između sebe.

U slučaju spora ili sukoba interesa između članova Suda časti iste rješava Nadzorni odbor.

Sud časti postupa na pisani zahtjev zainteresiranog člana Društva, na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Skupštine ili na vlastitu inicijativu.

U svom radu Sud časti rukovodi se načelom pravičnosti i željom da se sporovi i sukob interesa izglade i otklone.

Sud časti odluku donosi većinom glasova svih članova. U odluci će Sud časti utvrditi postoji li spor odnosno sukob interesa i u čemu se isti sastoji te, ako postoji, predložiti rješenje istog odnosno način otklanjanja spora odnosno sukoba interesa. Sud časti odluku dostavlja Upravnom i Nadzornom odboru.

XII. Zapisnik

Članak 39.

O svim sjednicama Upravnog odbora i Skupštine vodi se zapisnik.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u arhivu Društva.

Zapisnik vodi i potpisuje tajnik Društva, a ovjerava predsjednik Društva ili osoba koja je na sjednici nastupala sa njegovim ovlastima.

XIII. Prestanak Društva

Članak 40.

Društvo prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

 Članak 41.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

XIV. Završne odredbe

Članak 42.

Odluke i akti tijela upravljanja Društva, te odluke i postupanja dužnosnika Društva ne smiju biti protivna ovom Statutu.

Opći akti Društva moraju biti sukladni ovom Statutu.

Članak 43.

Statut je donesen na Skupštini održanoj 11. svibnja 2022. godine, a stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Zagreb, 11. svibanj 2022.

PREDSJEDNIK
HKD NAPREDAK – ZAGREB
Doc.prim. dr. sc. Zlatko Vlajčić, dr. med.